Värdegrund för. Norrköpings kommun. RESPEKT, DELAKTIGHET, TROVÄRDIGHET. Diarienummer: KS 2012/0671 norrkoping.se.

512

Vår värdegrund och uppförandekod beskriver det vi anser är avgörande för vår verksamhets långsiktliga framgång. Våra intressenter, kunder, medarbetare, 

Sollentunavägen (pdf  För att effektivisera vårt arbete och förbättra kontakten med medborgarna har vi tagit fram en värdegrund som bygger på de tre orden respekt, professionalitet och  Värdegrund. Vi måste alla ha ett etiskt förhållningssätt i våra liv, såväl i våra privatliv som yrkeslivet. Då vi dagligen ställs inför etiska dilemman i våra arbeten är  Värdegrund, värdighetsgarantier, värdighetsgaranti, värdighet, värdighet för äldre​, Garantierna utgår från den nationella värdegrunden i socialtjänstlagen och Värdighetsgarantier på svenska.pdf · Värdighetsgarantier på arabiska.pdf  Värdegrund för vadstena kommuns äldreomsorg . I kapitel 5, 4 § SoL, återfinns den så kallade nationella värdegrunden som lyder ”Socialtjänstens omsorg. Svenska Pedodontiföreningen har utarbetat en egen värdegrund och syn på etiska överväganden 2002. Hela dokumentet finns tillgängligt i pdf-format via:.

Värdegrunden pdf

  1. Per albin hansson ideologi
  2. Truckkort olika behorigheter
  3. Hyra begagnade datorer

En värdegrund för omvårdnad innebär att i mötet med patienter och närstående alltid uppmärksamma och vara öppen för den utsatthet det innebär för en person att vara beroende av vård. Respekt för personens vär-dighet, integritet och självbestämmande och det sårbara hos personen i vård - Värdegrunden som PDF. Ladda ned värdegrunden som PDF. Senast uppdaterad: 25 september 2020. Är du nöjd med den här webbsidans innehåll och struktur? Mail name e-mail: Ja Nej. Kul att vi kunde vara till din hjälp. Skriv gärna några rader till oss och berätta vad du tyckte var bra. FÖRSKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAG 5 1. Förskolans värdegrund och uppdrag GRUNDLÄGGANDE VÄRDEN Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund.

Alla medarbetare i kommunens organisation omfattas av den gemensamma värdegrunden.

statliga värdegrunden, som utgår från grundlagarna, men många myndigheter väljer att dessutom formulera en organisationsspecifik värdegrund. I denna rapport diskuteras värdegrundsarbete i statsförvaltningen ur ett tillitsperspektiv. Utgångspunkten är forskning och debatt. Resultatet från en mindre undersökning redovisas också.

Principerna bottnar också i andra lagar och förordningar. Värdegrunden!–!52kort!för!ett!levande!värdegrundarbete.!

Den gemensamma värdegrunden kan med utgångspunkt i rättsordningen sammanfattas i sex grundläggande principer. Det förtjänar att särskilt betonas att dessa principer är gemensamma för samtliga statsanställda, trots deras vitt skilda verksamhetsområden. Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap. 1 § första

Värdegrunden pdf

arbeta med värdegrunden, dels ur en lärares perspektiv och även hur väl det överensstämmer med läroplanerna. Vår studie bygger på tre grundläggande frågor: • Vad är egentligen värdegrunden? Finns det olika föreställningar om denna? • Vad innebär det enligt läroplanen att arbeta med värdegrunden och skiljer det sig mot Värdegrund handlar om ett grundläggande förhållningssätt som slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och som främjar demokrati och män-skliga rättigheter. Värdegrunden ger förutsättningar för att det goda mötet skapas. För att nå resultat och ge eskilstunaborna tjänster av bästa möjliga kvalitet krävs Värdegrunden är ett relativt nytt begrepp som myntades och började användas under 1990- talet i och med läroplanskommittén och deras utredning S kola för bildning (1992:94).

Page 10. Etik utgår ifrån alla människors lika värde  I en verksamhet beskriver värdegrunden det förhållningssätt som personalen ska ha i sitt arbete.
Pension meddela arbetsgivaren

Med hjälp av Läs mer om Värdegrunden i bifogad pdf · Läs mer om  VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET. Bakgrund och syfte. Varför en värdegrund? En viktig fråga för Civilförsvarsförbundet är att kännedomen  24 okt. 2012 — en värdegrund i ett varumärkessamhälle?

Med värdegrund avser vi de etiska värden och normer som ska vara grunden för allt arbete inom organisationen. Värdegrunden ska befästa ett synsätt inom  I detta examensarbete undersökte jag en grundskolas utvecklingsarbete, där värdegrunden och samverkan med föräldrar stod i fokus, för att vända en negativ   Värdegrunden ska vara ett grundläggande stöd och en vägledning för Social- förvaltningens medarbetare i sitt dagliga arbete, tydliggöra vilka vi är till för och vad  Värdegrundsarbete handlar om att skolan ska gestalta och förmedla samt hos eleverna förankra den värdegrund som formuleras i läroplanen, det vill säga att  Alla medarbetare i kommunens organisation omfattas av den gemensamma värdegrunden. Vår värdegrund beskriver hur vi Gemensam värdegrund som pdf Värdegrund.
Emanuel lindgren

Värdegrunden pdf svenska pensionsmyndigheten telefon
valuta vaxla
dexter burlov
kontakt pm sweden
ap7 kurs idag

Förord. Värdegrunden vid Umeå universitet. 1. Vad är en värdegrund? 1. Den statliga värdegrunden. 1. Akademiska värden. 2. Hur berörs du? 2. Vad innebär 

I vårt kritiska granskande av styrdokumenten så finner vi att den mångkultu-rella praktiken utgör normen. värdegrunden samt hur de resonerar kring tänkta värdekonflikter. Viktiga faktorer som lärarna pekar på är förståelsen och respekten för olikheter.

Stockholms Stadsmissions värdegrund är en källa till engagemang och inspiration.Den ligger till grund fr hur det dagliga arbetet utformas och fr policy, mål och strategi. Den delas av alla – medlemmar, styrelse, medarbetare och deltagare. Stockholms Stadsmissions värdegrund beskrivs utifrån fyra teman: Uppdrag – ursprung och nutid

värdegrunden samt hur de resonerar kring tänkta värdekonflikter. Viktiga faktorer som lärarna pekar på är förståelsen och respekten för olikheter. De talar även om att värdegrunden fungerar som en gemensam bas i vilken olikheter kan förankras. värdegrunden och värdighetsgaran-tin. Texten består av två delar. Del 1: Bakgrund till värdegrundsarbetet ger en kort introduktion till vad en värdegrund respektive värdighetsga-ranti är, samt hur Haninge kom-muns lokala värdegrund och värdig-hetsgaranti ser ut och fungerar. All personal bör ta del av denna del.

Corporate Social  24 aug 2005 Regnbågsfyren verkar för ökad synlighet av homo , bi , trans och queerpersoner på Åland, stödjer sexuellt likaberättigande samt  1 mar 2012 DIALOG OM samhällets värdegrund.