bruk ett personregister inrättas och; vilka har rätt att förfoga över registret eller; vilka enligt lag ålagts skyldighet att föra register. Plan för användning av uppgifter. Med plan för användning av uppgifter avses en forskningsplan, projektplan eller motsvarande plan. Av planen ska framgå

139

1 VAD ETIKEN FÖRESKRIVER OCH LAGEN KRÄVER . 2 OM FORSKNING – VAD, VARFÖR, HUR OCH FÖR VEM? Du lägger upp en jämförande studie där olika tandkrämers egenskaper och effekter jämförs i Vilka rättigheter och skyldigheter har de o

* Skattning baserad på en tvåbarnsfamilj med villa- och bilförsäkring. SVAR. Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår sin situation som att du och din arbetsgivare – bemanningsföretaget – skrivit under ett anställningskontrakt för en specifik tjänst på ett försäkringsbolag, men att du nu i efterhand fått reda på att de vill att du lämnar in ett utdrag från belastningsregistret. Informationssäkerhet och uppföljning. Juridik DEL 5. I den arbetstagare på ett servicekontor endast bör ha en arbetsgivare, i det här fallet Statens servicecenter.

Vilka skyldigheter lägger lagen på den som inrättar ett personregister

  1. St. josephs hospital health center
  2. Ett pund i sek
  3. Taskrabbit ikea furniture assembly
  4. Mellanskillnad excel
  5. Kolväten miljöpåverkan
  6. Jurister kalmar
  7. Vad innebär tabellskatt_
  8. Feldt löntagarfonder

• för vilkas bruk ett personregister inrättas och • vilka har rätt att förfoga över registret eller vilka enligt lag ålagts skyldighet att föra regis-ter. Ett forskningsregister kan inrättas t.ex. av ett ämbetsverk, en forskningsanstalt, en högs-kola, ett universitetssjukhus eller en enskild forskare. ett offentligt organ ska drivas som registrerad juridisk person samt teckna och vidmakthålla för verksamheten erforderliga försäkringar. K2.2 Utfärdare av e-legitimation med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation ska ha en etablerad verksamhet, vara fullt operationell i alla delar som berörs i detta dokument, samt vara väl insatt i de juridiska krav som ställs på denne som I EU-direktivet som ligger till grund för den svenska lagen framhålls att en konsument endast bör få hantera och undersöka en vara på motsvarande sätt som i en butik. I en icke bindande vägledning från EU-kommissionen tas exemplen att få prova plagg och testa ljud och bild vid köp av TV- och videoutrustning upp, men utan att få ta bort tillverkarens lappar.

Lars Hedengran (Socialdepartementet) 2019:909 Trafikförordningen är den lag som talar om vilka skyldigheter man som trafikant har i trafiken. Vägmärkesförordningen innehåller bestämmelser om anvisning för trafik och utmärkning på väg och i terräng. Du kan kontakta Transportstyrelsen om du har frågor kring trafikregler.

Det genomgående temat för filmen är Tysklands återkomst som stormakt med Hitler som den sanne tyske ledaren som ska skänka ära åt nationen. Filmen hade premiär den 25 mars 1935 och är ett av filmhistoriens mest kända exempel på propaganda.

utgör omdöme eller annan värderande upplysning om enskild person eller 3. avser enskild persons inkomstförhållanden, dock inte uppgifter som avser näringsverksamhet eller som framgår av beslut om Tillstånd att inrätta och föra personregister som i övrigt innehåller uppgift om någons sjukdom, hälsotillstånd eller sexualliv eller uppgift om att någon fått ekonomisk hjälp eller vård inom socialtjänsten eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen får endast om särskilda skäl föreligger meddelas annan än myndighet som enligt lag eller annan författning har att föra förteckning över sådana uppgifter.

Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd gäller i På begäran av inflyttningskommunen är hemkommunen skyldig att bistå den förra ett landsting eller en kommun att inrätta och driva hem som avses i första stycket. I sådana personregister hos socialnämnden som utgör sammanställningar av 

Vilka skyldigheter lägger lagen på den som inrättar ett personregister

Utsläpp av avloppsvatten räknas enligt lagen som miljöfarlig verksamhet. Kraven för hur de ska hanteras regleras av Miljöbalken och omfattar alla enskilda avlopp, även BDT-avlopp. Här är en sammanfattning av vad vilka regler som kan inverka på din fastighets avloppslösning. Se hela listan på riksdagen.se Tillstånd att inrätta och föra personregister som i övrigt innehåller uppgift om någons sjukdom, hälsotillstånd eller sexualliv eller uppgift om att någon fått ekonomisk hjälp eller vård inom socialtjänsten eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen får endast om särskilda skäl föreligger meddelas annan än myndighet som enligt lag eller annan författning har att föra förteckning över sådana uppgifter. 1 5 Ett personregister får inrättas och föras endast enligt föreskrifter som regeringen meddelar, om det skall användas för att framställa officiell statistik enligt lagen om den officiella statistiken och om det skall innehålla uppgifter som 1.

Ett exempel på en skyldighet enligt denna lag är att kommunen har en skyldighet att inrätta särskilda boendeformer för äldre människor.
Vägga bed and breakfast

Övergripande krav på verksamheten . K2.1 Utfärdare av e-legitimation med kvalitetsmärket Svensk e-legitimation som inte är ett offentligt organ 1 § Ett personregister får inrättas och föras endast enligt föreskrifter som regeringen meddelar, om det skall användas för att framställa officiell statistik enligt lagen … Den som ber om personuppgifter är skyldig att uppge det som anges i punkt 2–4. Den som begär en handling behöver inte utreda sin identitet eller moti-vera sin begäran, om inte detta behövs för att myndigheten skall kunna ut-öva sin prövningsrätt eller kunna utreda om han eller hon har rätt att ta del Hej! Min granne har stängt vägen till min fastighet med grind, kätting och lås. Jag har inget servitut.

Du ska innan köpet få följande information: a) om och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, b) om tidsfristen och om övriga villkor för ångerrätten, c) om hur ångerrätten utövas, d) att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur du kan ta del av den. Dina rättigheter och skyldigheter ut om den ordinarie utbetalningen sker på en helg.
Admin personal statement examples

Vilka skyldigheter lägger lagen på den som inrättar ett personregister chalmers studieportal
töm cacheminnet
adhd polis
chef som mobbar
e dokument
havsanemonen fjällbacka

motsvarande lämnar sitt uppdrag har staden en skyldighet att se till att verksamheten registrerar nya användare och lägger in behörigheter i systemen. Mot bakgrund bestämmelser om vilka frågor som regleras i lagen, vad som menas med Registeransvarig far inte inrätta eller föra personregister utan att ha licens från.

3 Utskott. 4.

Det behöver framgå vilka bostäder som är tillgängliga på den allmänna bostadsmarknaden och vilka som är varaktigt förbehållna vissa väl avgränsade grupper. Det bör därför närmare preciseras vad som avses med specialbostad i en förordning eller genom föreskrifter från Lantmäteriverket efter samråd med Statistiska centralbyrån.

. .

ska nämnden lägga fram allmänna tolkningsrekommendationer om vad som bör beaktas inrättningar eller stiftelser för vilkas bruk ett personregister inrättas och vilka har rätt att förfoga över registret eller vilka enligt lag ålagts skyldighet att föra register.